Charta nábytkových bank a re-use center

Toto je společné prohlášení zakládajících členů České federace nábytkových bank a re-use center, kteří se spojili za cílem propagace a dalšího rozšíření povědomí o problematice předcházení vzniku odpadu a jeho smysluplném dalším využití. Společným cílem těchto organizací je dále rozšiřovat síť nábytkových bank a re-use center respektujících principy popsané níže.

Vize – prohlášení Federace

Chceme utvářet svět, který podporuje cirkulaci věcí a snižuje nadměrnou spotřebu nových produktů a následnou produkci odpadů. V duchu akčních plánů pro 21.století (jako je European Green Deal, Evropský sociální pilíř – EPSP či Cíle udržitelného rozvoje OSN) chceme směřovat k lepšímu využívání zdrojů, které přinesou ekologičtější a udržitelnější budoucnost. Skrze změnu spotřebitelského chování nabízíme model, ve kterém nekončí použitelné věci na skládkách bez další možnosti využití, ale vrací se zpět do oběhu prostřednictvím organizací, které zajišťují jejich odběr, opravu a redistribuci.

Re-use centra a Nábytkové banky představují místa, která spojují trojí benefity pro společnost – environmentální, sociální a ekonomické. Jedná se o společensky prospěšné organizace, které nabízí kvalitní produkty dostupné pro běžné i nízkopříjmové domácnosti. Cílem těchto organizací je koordinované snižování objemu odpadu a prodlužování životnosti výrobků, díky kterému se snižuje dopad likvidace odpadů na životní prostředí a dochází k lepšímu využívání zdrojů. Aktivity v prevenci vzniku odpadu jsou také nástrojem a šancí k vytváření pracovních a tréninkových míst pro osoby, ktere se hůře uplatňují na trhu práce a pomáhají jim začlenit se do společnosti. Dlouhodobým cílem je pak změna spotřebitelského uvažování nad hodnotou věcí, které využíváme, a které mohou sloužit dál buď nám samotným, nebo druhým.

Principy Re-use – znovupoužitelnost a prodlužování životnosti jako cesta ke snižování množství odpadů:

 1. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne
  Cílem je uzavřít cyklus věcí a v souladu s hierarchií nakládání s odpady (dle Směrnice EU o odpadech) předcházet vzniku zbytečného odpadu.

 2. Podporujeme kulturu opravitelnosti věcí
  I předměty odložené jako nepotřebné mají hodnotu, jejich opravy a renovace jsou cestou, jak prodloužit životnost výrobků a zamezit jejich znehodnocení.

 3. Poskytujeme cenově dostupné produkty pro domácnosti s nízkými příjmy
  V Re-use centru je v nabídce spektrum věcí v různých cenových hladinách tak, aby nakoupit mohl každý. Nábytková banka produkty poskytuje zdarma znevýhodněným skupinám obyvatel.

 4. Dáváme pracovní příležitosti
  Vytváříme lokální pracovní příležitosti pro lidi, kteří obtížně hledají uplatnění na trhu práce a nabízíme smysluplné zapojení na dobrovolnických pozicích.

 5. Odebíráme a opravujeme, co by jiní vyhodili
  Činnost Nábytkových bank a Re-use center závisí na dobrovolném darování produktů, které zdarma odebírají od občanů a organizací.

 6. Měníme spotřební návyky
  Cílíme na to, aby Re-use centra byla využívána jako rovnocenná alternativa k nakupování nového zboží a byla první volbou, když věci z domácnosti již dále neslouží.

 7. Prospěšnost na prvním místě
  Smyslem činnosti Re-use center a Nábytkových bank je navracení věcí do oběhu k dalšímu využití. Příjmy z této činnosti jsou primárně použity na financování provozu organizací, nikoliv ku prospěchu jejich vlastníků.

 8. Forma organizace
  Nejčastější formou organizace a provozovateli Re-use center a Nábytkových bank jsou:
  1. sociální podniky
  2. neziskové organizace
  3. charity
  4. příspěvkové organizace
  5. sběrné dvory

 9. Regionální působnost
  Federace se snaží o vytvoření sítě Re-use center a Nábytkových bank v jednotlivých krajích České republiky, které budou mít lokální působnost a respektovat regionální hranice.

 10. Sdílení know-how
  Členové Federace nábytkových bank a re-use center se vzájemně podporují a sdílejí znalosti s cílem pomoci ekonomické udržitelnosti a zvýšení dopadu aktivit jednotlivých členů.